Dbając o zadowolenie naszych klientów stawiamy na jakość.

sprężyny ronet

Wyspecjalizowany dział kontroli jakości ma nadzór nad wyrobem na każdym etapie produkcji. We własnym laboratorium badawczo-rozwojowym przeprowadzamy odpowiednie testy wytrzymałościowe, zmęczeniowe. Nieustannie usprawniamy procesy i modernizujemy system produkcji. Wprowadzamy nowe technologie i doskonalimy się by wyprzedzać oczekiwania naszych odbiorców. Na życzenie klienta do naszych wyrobów dołączamy świadectwo jakości potwierdzające zgodność wykonania sprężyn z zamówieniem oraz atesty materiałów, z których sprężyny zostały wykonane.


ronet sprężyny

Wieloletnie doświadczenie, wprowadzony system zarządzania jakością, nagrody zdobyte w dziedzinie jakości i dynamicznego rozwoju, są zapewnieniem profesjonalizmu oraz najwyższej jakości naszych wyrobów.


POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest integralną częścią polityki zarządzania Firmą Ronet sp. z o.o. Firma Ronet sp. z o.o. dąży do zrównoważonego rozwoju Firmy na wszystkich etapach swojej działalności, której celem jest zapewnienie klientom, usług przyjaznych dla środowiska oraz ukierunkowanych na zapewnienie jakości zgodnej z ich oczekiwaniami i wymaganiami prawnymi.

Firma Ronet sp. z o.o. zobowiązuje się do:

• Ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i organizacyjno-technicznych zmierzającego do poprawy jakości usług, zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
• Współdziałania z dostawcami i klientami w celu zapewnienia oczekiwanej jakości naszych usług.
• Przestrzegania wymagań obowiązujących ustaw, przepisów prawnych oraz innych wymagań odnoszących się do problematyki jakości i ochrony środowiska.
• Systematycznego obniżania poboru zasobów naturalnych w tym wody, energii, paliw oraz emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów,
• Ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników Firmy Ronet sp. z o.o. na rzecz poprawy jakości i stanu środowiska naturalnego.
• Korzystania z pomysłów i wniosków pracowników zmierzających do poprawy istniejącego stanu wynikającego ze stosowania niniejszej Polityki.
• Współpracy ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi w dążeniu do zrównoważonego rozwoju środowiska, w którym działamy, poprzez propagowanie i udostępnianie swojej Polityki.

Realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania osiągamy poprzez:

• ciągłe doskonalenie jakości realizacji naszych usług oraz skuteczność i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016,
• okresowe jej przeglądy i weryfikację, aby odzwierciedlała zmieniające się warunki i informacje,
• budowanie świadomości oraz motywacji pracowników,
• zapewnienie zasobów i środków finansowych do realizacji przyjętych zadań i celów,
• stosowanie wszystkich zabezpieczeń mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego,
• zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
• spełnianie wszystkich aktualnych przepisów prawnych w dziedzinie środowiska,
• analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.


Certyfikat wiarygodności biznesowej

Nasza firma uzyskała prestiżowe wyróżnienie Bisnode CWB w latach 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017.

Jesteśmy beneficjentem

Jesteśmy beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Systemy zarządzania jakością

Wdrożyliśmy system zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016.

Pracodawca

Utrzymujemy miejsca pracy, szkolimy pracowników i w związku z dobrą pozycją na rynku oferujemy stałe zatrudnienia w naszej firmie.