POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest integralną częścią polityki zarządzania Firmą Ronet sp. z o.o. Firma Ronet sp. z o.o. dąży do zrównoważonego rozwoju Firmy na wszystkich etapach swojej działalności, której celem jest zapewnienie klientom, usług przyjaznych dla środowiska oraz ukierunkowanych na zapewnienie jakości zgodnej z ich oczekiwaniami i wymaganiami prawnymi.

Firma Ronet sp. z o.o. zobowiązuje się do:

• Ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i organizacyjno-technicznych zmierzającego do poprawy jakości usług, zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
• Współdziałania z dostawcami i klientami w celu zapewnienia oczekiwanej jakości naszych usług.
• Przestrzegania wymagań obowiązujących ustaw, przepisów prawnych oraz innych wymagań odnoszących się do problematyki jakości i ochrony środowiska.
• Systematycznego obniżania poboru zasobów naturalnych w tym wody, energii, paliw oraz emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów,
• Ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników Firmy Ronet sp. z o.o. na rzecz poprawy jakości i stanu środowiska naturalnego.
• Korzystania z pomysłów i wniosków pracowników zmierzających do poprawy istniejącego stanu wynikającego ze stosowania niniejszej Polityki.
• Współpracy ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi w dążeniu do zrównoważonego rozwoju środowiska, w którym działamy, poprzez propagowanie i udostępnianie swojej Polityki.

Realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania osiągamy poprzez:

• ciągłe doskonalenie jakości realizacji naszych usług oraz skuteczność i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016,
• okresowe jej przeglądy i weryfikację, aby odzwierciedlała zmieniające się warunki i informacje,
• budowanie świadomości oraz motywacji pracowników,
• zapewnienie zasobów i środków finansowych do realizacji przyjętych zadań i celów,
• stosowanie wszystkich zabezpieczeń mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego,
• zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
• spełnianie wszystkich aktualnych przepisów prawnych w dziedzinie środowiska,
• analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.


Dbając o zadowolenie naszych klientów stawiamy na jakość.

sprężyny ronet

Wyspecjalizowany dział kontroli jakości ma nadzór nad wyrobem na każdym etapie produkcji. We własnym laboratorium badawczo-rozwojowym przeprowadzamy odpowiednie testy wytrzymałościowe, zmęczeniowe. Nieustannie usprawniamy procesy i modernizujemy system produkcji. Wprowadzamy nowe technologie i doskonalimy się by wyprzedzać oczekiwania naszych odbiorców. Na życzenie klienta do naszych wyrobów dołączamy świadectwo jakości potwierdzające zgodność wykonania sprężyn z zamówieniem oraz atesty materiałów, z których sprężyny zostały wykonane.


ronet sprężyny

Wieloletnie doświadczenie, wprowadzony system zarządzania jakością, nagrody zdobyte w dziedzinie jakości i dynamicznego rozwoju, są zapewnieniem profesjonalizmu oraz najwyższej jakości naszych wyrobów.


Certyfikat wiarygodności biznesowej

Nasza firma uzyskała prestiżowe wyróżnienie Bisnode CWB nieprzrwalnie od roku 2013.

Jesteśmy beneficjentem

Jesteśmy beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Systemy zarządzania jakością

Wdrożyliśmy system zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9001:2015, IATF 16949:2016.

Pracodawca

Utrzymujemy miejsca pracy, szkolimy pracowników i w związku z dobrą pozycją na rynku oferujemy stałe zatrudnienia w naszej firmie.

Informujemy, że od 29-07-2024 do 11-08-2024 Firma Ronet jest zamknięta z powodu przerwy wakacyjnej.

Zamówienie przyjęte po  12 lipca będą realizowane po przerwie urlopowej.

Uprzejmie prosimy o zaplanowanie swojego zamówienie z wyprzedzeniem.